Biologie a ekologie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2023.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte BAE_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. BAE_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2023
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2023. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Členové: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce
9:00 – 9:10 Kinnertová Monika Buněčné účinky nového imidazopyridazinového inhibitoru onkogenní kinasy FLT3-ITD
9:15 – 9:25 Geržová Jana Detekce kříženců vrb (Salix) pomocí DArTseq genotypování
9:30 – 9:40 Buzáš Marek Involvement of reactive oxygen species in neutrophil extracellular traps formation
9:45 – 9:55 Spurná Radka Analýza výskytu genetických změn androgenového receptoru ve vzorcích tekuté biopsie pacientů s pokročilým karcinomem prostaty
10:00 – 10:10 Jetelina David Fosilní záznam nadčeledi Elateroidea (Coleoptera) z období druhohor
10:15 – 10:25 Duchová Hana Imaging and Characterization of Oxidative Protein Modifications in Skin
Magisterská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce
10:35 – 10:45 Mada Lukáš Nové steroidní sloučeniny a jejich vliv na jaderné receptory u rakoviny prostaty
10:50 – 11:00 Myslínová Kristýna Optimalizace PCR technik pro detekci včelích patogenů
11:05 – 11:15 Hajduová Katarína Nové inhibítory PSMA pre diagnostiku a terapiu karcinómu prostaty
11:20 – 11:30 Třísková Kateřina Burmogonus gen. nov., nový rod kovaříkovitých brouků (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae) z křídového barmského jantaru
11:35 – 11:45 Franková Adéla Exprese heterologního proteinu kódujícího polyfenoloxidasu hrachu
11:50 – 12:00 Bojdová Tereza Analýza transkriptomu v průběhu vývoje embrya Sorghum purpureosericeum
12:05 – 12:15 Král Daniel Expression of Genes Involved in ABA and Auxin Metabolism and LEA Gene during Embryogenesis in Hemp
12:20 – 12:30 Volníková Margaréta Identifikácia nízkomolekulových inhibítorov karboanhydrázy IX
Doktorská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce
12:35 – 12:50 Rathi Deepak Bioactive compounds and their Impact on protein modification in human cells
12:55 – 13:10 Supíková Klára Sulfated phenolic acids in plants
13:15 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:00 Šenkyřík Josef Baltazar Investigation of the Effect of the Auxin Antagonist PEO-IAA on Cannabinoid Gene Expression and Content in Cannabis sativa L. Plants under In Vitro Conditions
14:05 – 14:20 Patil Rutuja Hiraji Siderophore based noninvasive differentiation of Aspergillus fumigatus colonization and invasion in pulmonary aspergillosis
14:25 – 14:40 Procházková Klára Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA – proteinových vazeb u huseníčku rolního
14:45 – 15:00 Zgarbová Eliška The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva