Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.

XX. ročník - 2023
Soutěž se uskuteční 4. května 2023.
Termín registrace: 1. května 2023
Termín odevzdání prací: 1. května 2023
Do soutěže se může přihlásit student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se svou závěrečnou prací nebo i jinou vědeckou prací, jejíž je autorem. Vedoucím vědecké práce může být zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci, ale i jiné instituce. Práce, pro které je školitelem odsouhlasený utajený režim je potřeba předem konzultovat s vědeckým výborem soutěže. Práci student zašle a prezentuje v českém či slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace k požadavkům na soutěžící vědeckou práci najdete u jednotlivých sekcí.

Soutěž se dělí na následující sekce
 • Matematika a informatika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Vědy o Zemi
 • Didaktika přírodovědných oborů

Všechny sekce se dále dělí na tři kategorie a to
 • Bakalářská
 • Magisterská
 • Doktorská
K hodnocení přihlášených prací je kompetentní odborná komise. V každé kategorii sekce je vyhlášováno pořadí na prvních třech místech. V případě účasti méně než 3 soutěžících v jednotlivých kategoriích je udělována pouze první cena. Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz za sekci, který obdrží putovní pohár děkana.

V soutěži je doplňkově vyhlašována posterová sekce. Hodnocení posterů probíhá odlišně od ostatních sekcí. O pořadí hlasují studenti, kteří se aktivně účastní soutěže, a členové komisí.

Jeden student může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové sekci.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1. – 3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Podrobnější rozpis cen naleznete u jednotlivých sekcí. Kromě toho je vyhlašován celkový vítěz soutěže, který získá mimořádné stipendium 15.000 Kč. Na zajištění cen přispívají partneři akce a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuality

 • Se společností Teva přírodovědecká fakulta spolupracuje řadu let. Firma přispívá na akce podporující studenty i popularizaci vědy. V roce 2023 opět podpoří Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stane se jejím hlavním sponzorem.

 • Ondřej Biemann se stal celkovým vítězem Studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Absolvent bakalářského programu Geoinformatika a geografie zaujal odbornou porotu Atlasem přírodních charakteristik Olomouckého kraje, který může najít uplatnění při výuce regionální geografie na středních či základních školách. Školitelkou vítěze je dr. Alena Vondráková z katedry geoinformatiky. Soutěže O cenu děkana se zúčastnilo osmdesát čtyři soutěžících z přírodovědecké fakulty. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie,

 • Vítězkou letošní Studentské vědecké soutěže O cenu děkana 2020 se stala Anežka Dostálová z katedry optiky, a to s prací Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek, kterou zpracovala pod vedením dr. Miroslava Ježka. Nejen jí, ale i ostatním vítězům a jejich školitelům, gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme za letošní rekordní účast.

 • Posterová sekce se v letošním roce uskuteční pouze elektronicky. Své soutěžní práce studenti nahrají zde. V posterové sekci není jmenována žádná komise, pořadí se stanoví hlasováním registrovaných soutěžících všech oborů (včetně posterové sekce) koordinátorů sekcí a členů komisí. Postery budou zpřístupněny pouze hlasujícím. Každý může hlasovat pouze pro jednu soutěžní práci, a to výhradně v den soutěže 7. července 2020 od 9:00 do 14:00 hodin. Poster je možno do systému vložit do 6. července 2020 do 12:00 hodin.

 • Stejně jako v předchozích letech bychom chtěli poděkovat společnosti Teva Czech Industries s.r.o., která se rozhodla podpořit soutěž a stala se tak jejím generálním partnerem. Teva do soutěže přispívá již 12 let a je pravidelným partnerem této akce. Trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší a touto cestou „Tevě“ děkujeme.

 • Celkovou vítězkou soutěže pro rok 2019 se stává Bc. Kateřina Lahnerová, studentka magisterského stupně oboru Molekulární a buněčná biologie, se svou soutěžní prací Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor). Práci zpracovala pod vedením školitele RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D., z katedry buněčné biologie a genetiky. Vítězkyni gratulujeme a všem soutěžícím i jejich školitelům děkujeme za účast v soutěži.

 • Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries s.r.o., která i v roce 2019 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. Trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší. Se zástupcem společnosti, Ing. Romanem Gabrielem, Ph.D., se budete moci setkat 2. května při hodnocení prací sekce Chemie a vyhlášování vítězů.

 • Další ročník prestižní soutěže právě startuje! Přihlaste se se svou vědeckou prací do jedné i více sekcí studentské vědecké soutěže a získejte významnou finanční výhru nebo hodnotný věcný dar. Pro každého vítěze sekce máme připravený putovní pohár děkana. Prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací či jiných vědeckých děl a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 2. května 2019. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Soutěž je příležitostí zviditelnit firemní značku formou reklamy, nabídnout studentům za jejich vynikající výsledky finanční či věcný dar. Budeme potěšeni zájmem organizací a jejich zapojením v roli partnera akce.

Koordinátoři

Organizační výbor Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz 585 634 003
Vědecký výbor Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Matematika a informatika RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. pavel.zencak@upol.cz 585 634 075
Fyzika Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Chemie doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. tatjana.nevecna@upol.cz 585 634 424
Biologie a ekologie doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. petr.hasler@upol.cz 585 634 080
Vědy o Zemi doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz 585 634 511
Didaktika přírodovědných oborů RNDr. Jana Slezáková, Ph.D. jana.slezakova@upol.cz 585 634 165
Posterová sekce Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Organizační výbor
Mgr. Dagmar Petrželová
585 634 003

Vědecký výbor
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Matematika a informatika
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
585 634 075

Fyzika
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Chemie
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
585 634 424

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
585 634 080

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
585 634 511

Didaktika přírodovědných oborů
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
585 634 641

Posterová sekce
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104