Hlavní partner

Teva

Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. dubna 2024.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. dubna 2024. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna 2024 koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce

V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Hodnotící komise pro Ph.D. a celkového vítěze

Předseda: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Členové: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Katedra anorganické chemie
doc. RNDr, David Jirovský, Ph.D. Katedra analytické chemie
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra organické chemie
Mgr. Olga Šamajová, Dr. Katedra biotechnologie
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. Teva Czech Industries s.r.o.
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Katedra organické chemie

Hodnotící komise pro Bc.

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Katedra anorganické chemie
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra organické chemie
doc. RNDr, David Jirovský, Ph.D. Katedra analytické chemie

Hodnotící komise pro Mgr.

doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Katedra organické chemie
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie
Mgr. Olga Šamajová, Dr. Katedra biotechnologie

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:15 Michaela Beňová CLL u pacientů – Monitorace agregace při léčbě BTK inhibitory Mgr. Jana Úlehlová, Ph.D.
9:15 – 9:30 Eva Franková Syntéza a charakterizace pyridinových makrocyklických ligandů a příprava jejich komplexů s přechodnými kovy Mgr. Eva Zahradníková
9:30 – 9:45 Kateřina Havlíčková Ladění halogenové vazby ve skupině tetrakoordinovaných Co(II) komplexů s vysokou hodnotou magnetické anizotropie Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
9:45 – 10:00 Kryštof Jeníček Syntetické studie vedoucí k syntéze fragmentu A Voratinu A a B doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
10:00 – 10:15 Ján Kuhajda Syntetické štúdie vedúce k syntéze laktónovej časti phytohabitolov A-C doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
10:15 – 10:30 Anna Maňasová Imunitní priming hmyzu Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
10:30 – 10:45 Tereza Polášková Stanovení prvkových nečistot v léčivých bylinách RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.
10:45 – 11:00 Petr Přecechtěl Vliv nevazebných interakcí na strukturu a magnetické vlastnosti Co(II) jedno-iontových molekulových magnetů s koordinačním číslem 4 Mgr. Ondřej František Fellner
11:00 – 11:15 Lucie Rezková Syntéza nových thiazolinon-hydrazonů jako potenciálních inhibitorů ATP synthasy Mgr. Michal Kolařík
11:15 – 11:30 Lucie Vojtušová Příprava nových triazolových derivátů kyseliny ursolové doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
11:30 – 11:45 Zuzana Žídková Catellatolaktamy a jejich deriváty: náhled do jejich (bio)syntézy doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
11:45 – 12:00 Jakub Mynařík Syntetické studie vedoucí k syntéze fragmentů B a C voratinů A a B doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
12:00 – 12:15 Monika Otřísalová Variace monodentátního ligandu v polosendvičových komplexech tantalu Mgr. Radka Křikavová, Ph.D.
12:15 – 12:30 Barbora Přibylová Analýza vybraných složek pojiv pomocí GC/MS prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D
12:30 – 12:45 Vladan Vítek Hybridní abnormální N-heterocyklické karbenové ligandy odvozené od imidazo[1,5-a]pyridinu a jejich komplexy Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:15 Lenka Bachanová Regenerace senzorických axonů po míšní lézi Mgr. Kateřina Štěpánková
9:15 – 9:30 Martina Kadláčková Vývoj LC-MS/MS metody pro stanovení biomarkerů atypické myopatie koní ze suché krevní skvrny Mgr. Dana Dobešová
9:30 – 9:45 Berenika Masaryk Syntéza polysubstituovaných triazolochinoxalinů s použitím alkynolů jako klíčových stavebních bloků doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
9:45 – 10:00 Michaela Střížová Syntetické studie vedoucí k syntéze fragmentu B enigmazolu C doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
10:00 – 10:15 Kateřina Žáková Syntéza 2-amino-3-arylindolů a jejich fúzovaných analogů pomocí intramolekulární C-arylace RNDr. Petra Králová, Ph.D.
10:15 – 10:30 Maryna Tsinyk Functional characterization of Arabidopsis thaliana Cu/Zn superoxide dissmutase 1 Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
13:30 – 13:45 Arkadii Bikbashev Morphology of nickel oxide in the Fischer-Tropsch reaction prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
13:45 – 14:00 Jiří Houšť Mass Spectrometry in Clinical Microbiology prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
14:00 – 14:15 Jan Chasák Expanding the squaramide library as mycobacterial ATP synthase inhibitors: Innovative synthetic pathway and biological evaluation doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
14:15 – 14:30 Daniel Chrenko Advancing Bioactive Lipids: The role of nitro fatty acids and the total synthesis of 14-nitro arachidonic acid doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
14:30 – 14:45 Eva Zahradníková Chemistry of Co(II) complexes with macrocyclic ligands: preparation, structure and magnetism doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
14:45 – 15:00 Dominika Kaczorová Phytochemistry of Cannabis: Chemical Profiling as a Tool for Genotype Characterization Ing. Sanja Ćavar Zeljković, Ph.D.
15:00 – 15:15 Jakub Bělíček Biochemical and structural basis of polyamine, lysine and ornithine acetylation catalyzed by spermine/spermidineN-acetyl transferase in moss and maize Mgr. Martina Kopečná, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva