Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2023.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2023
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2023. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.   Katedra fyzikální chemie
Členové: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.   Katedra biochemie
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.   Katedra anorganické chemie
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.   Katedra analytické chemie
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.   Katedra organické chemie
Mgr. Olga Šamajová, Dr.   Katedra biotechnologie
Ing. Roman Gabriel, Ph.D.   Teva Czech Industries s.r.o.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
9:00 – 9:15 Lévayová Sylvie Struktura neolignanů izolovaných z posidonia oceanica doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra chemické biologie
9:15 – 9:30 Nedělníková Andrea Interakce RNA s uhlíkovými nanomateriály Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
9:30 – 9:45 Puchýřová Gabriela Syntéza nových derivátů pyrazolopyrazinonu jako potenciálních inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Katedra organické chemie
9:45 – 10:00 Rožková Julie Vývoj modelových fluorescenčních sond pro simultánní detekci proteázy a peroxidu vodíku prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Katedra organické chemie
10:00 – 10:15 Šťastná Barbora Syntéza triterpenů vhodných pro jejich vizualizaci v buňkách doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Katedra organické chemie
10:15 – 10:30 Tomeček Libor Pt(II) komplexy s vybranými azaindoly doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Katedra anorganické chemie
10:30 – 10:45 Valenta Michal Vývoj a optimalizace metody pro přípravu N7 terc-alkylovaných derivátů 2,6-dichlorpurinu a jejich využití k přípravě příbuzných purinových analogů jako inhibitorů CDK doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Katedra organické chemie
10:45 – 11:00 Vyvlečka Petr Syntéza nových analog GaMF1 jako potenciálních inhibitorů F-ATP synthasy RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Katedra organické chemie
11:00 – 11:15 Camfrlová Markéta Lipidomická analýza pacientů s hyperurikémií a dnou Mgr. Aleš Kvasnička Katedra biochemie
Magisterská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
9:00 – 9:15 Kovářová Zuzana Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. Katedra fyzikální chemie
9:15 – 9:30 Marvanová Aneta Fytochemický rozbor rozchodnice růžové (Rhodiola rosea) pomocí HPLC/ED a GC/MS doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D. Katedra analytické chemie
9:30 – 9:45 Ondrejková Petra Syntéza nových axiálne chirálnych derivátov 7-chlór-1,2-diaryl-1H-benzo[d]imidazolu s potenciálnou biologickou aktivitou Mgr. Jana Pospíšilová Katedra organické chemie
9:45 – 10:00 Stehlík Jan Studium katalytické aktivity nanočástic ušlechtilých kovů prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. Katedra fyzikální chemie
10:00 – 10:15 Šťastná Nikola Studie reaktivity neklasických α-aminokyselin – od esterů až po diazetidinové kruhy doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra organické chemie
10:15 – 10:30 Střížová Michaela Cestou k první totální syntéze enigmazolu C – syntéza fragmentu B doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra organické chemie
10:30 – 10:45 Tkadlecová Michaela Syntéza nových derivátů pyridinu doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Katedra organické chemie
10:45 – 11:00 Vysloužilová Denisa Syntéza přírodních fytosloučenin patřících do rodiny coumestanů doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Katedra organické chemie
11:00 – 11:15 Žáková Kateřina Syntéza 2,3-disubstituovaných chinolin-4-karbonitrilů pomocí Truce-Smiles přesmyku fenacyl-4-nitrobenzensulfonamidů Mgr. Petra Králová, Ph.D. Katedra organické chemie
Doktorská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce katedra
11:40 – 12:00 Hodoň Jiří Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Katedra organické chemie
12:00 – 12:20 Chasák Jan Polymer-Supported Synthesis of Various Pteridinones and Pyrimidodiazepinones RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Katedra organické chemie
12:20 – 12:40 Matěj Adam Theoretical study of material properties of molecular nanostructures on solid surfaces doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. Katedra fyzikální chemie

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva