Matematika a informatika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. | pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2023.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte MAI_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. MAI_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2023
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2023. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 20 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové: Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
9:00 – 9:15 Brodacký Marek Vícekriteriální analýza variant doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. KMI
9:15 – 9:30 Dostál Matěj Pokladní aplikace pro kavárnu na platformě Android Mgr. Radek Janoštík, Ph.D. KMI
9:30 – 9:45 Jurišicová Anna Aplikace pro podporu výuky základního kurzu z pravděpodobnosti Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D. KMA
9:45 – 10:00 Kotala Jakub Shluková analýza výsledků parlamentních voleb Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D. KMA
10:00 – 10:10 Přestávka
10:10 – 10:25 Lörinczová Anna Vytvořující funkce Mgr. Dominik Lachman, Ph.D. KAG
10:25 – 10:40 Pavlíková Veronika Audio průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant RNDr. Martin Trnečka, Ph.D. KMI
10:40 – 10:55 Vymazal Jaroslav Aplikace pro analýzu vybraných indikátorů průmyslového rozvoje Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D. KMA
Magisterská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
11:15 – 11:30 Ivan Dominick Aproximácia dát využitím splajnov doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. KMA
Doktorská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce katedra
11:30 – 11:55 Krajščáková Věra Existence and multiplicity of solutions of Stieltjes differential equations doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D. KMA
11:55 – 12:20 Nesrstová Viktorie Identification of Important Pairwise Logratios in Compositional Data employing Sparse Principal Component Analysis prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. KMA

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva