Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2023.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2023
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2023. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Členové: Mgr. David Fiedor, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Mgr. Nikola Medová, PhD.

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Členové: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
9:00 – 9:15 Kukrál Martin Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě Mgr. Karel Macků, Ph.D. KGI
9:15– 9:30 Jelínek Šimon Prostory a vztahy komunitní zahrady v Brně Mgr. Lenka Suchá MRES
9:30 – 9:45 Mahdal David Mentální mapa Ukrajiny doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. MRES
9:45 – 10:00 Ritterová Diana Olomouc – percepce centra a periferie doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. MRES
10:00 – 10:15 Machů Aneta Březůvky-významná paleontologická lokalita v luhačovických vrstvách zlínského souvrství (paleogén, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat) RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. KGE
10:15 – 10:30 Čelechovský David Vybrané charakteristiky teploty vzduchu v Olomouci v dekádě 2011–2020 dle měření MESSO doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. KGG
10:30 – 10:45 Vysloužil Jiří Hodnocení atraktivity geografické expozice s využitím eye-tracking brýlí Tobii Glasses 3 RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. KGI
10:45 – 11:00 Jurník Vojtěch Příspěvek ke studiu místního klimatu NPR Rejvíz doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. KGG
11:00 – 11:30 výsledky – stanovení pořadí (komise)
13:00 – 14:00 OBĚD
15:00 Předseda komise – výběr celkového vítěze
16:00 vyhlášení vítězů – předseda komise
Doktorská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
9:00 – 9:25 Pohanková Tereza Exploring the Bowen Index in Olomouc: Calculation and Analysis of the Cooling Effect Across Different Land Use Type prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. KGI
9:25 – 9:50 Vyvlečka Pavel Possibilities of estimating aboveground biomass from remote sensing data prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. KGI
9:50 – 10:15 Rypl Oldřich The Quality of Life in the Czech Rural and Urban Space Mgr. Karel Macků, Ph.D. KGI
Magisterská sekce
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce Katedra
10:30 – 10:45 Plánka Michal Hodnocení kriminality Česka ve vztahu k vybraným socioekonomickým ukazatelům doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. KGI
10:45 – 11:00 Čihák David Postupy pro tvorbu vintage mapového designu RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. KGI
11:00 – 11:15 Bečicová Kateřina Výukové zeměpisné 3D modely pro žáky se zrakovým postižením RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. KGI
11:15 – 11:30 Wagner Matěj Analýza hospodaření s vodou v krajině ve vybraných obcích Královéhradeckého kraje RNDr. Renata Pavelková, Ph.D. KGG
11:30 – 11:45 Holický Dominik Odraz klasických geopolitických koncepcí v reakcích na rusko-ukrajinský konflikt RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. KGG
11:45 – 12:00 Vojtěchovská Michaela Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. KGI
12:00 – 12:15 Solpieva Zhibek ??? RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. KGI
12:15 – 12:30 Pandey Ravi Kumar Online visualisation of hiking activities RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. KGI
12:35 – 12:45 výsledky – stanovení pořadí (komise)
13:00 – 14:00 OBĚD
15:00 Předseda komise – výběr celkového vítěze
16:00 vyhlášení vítězů – předseda komise

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva