Hlavní partner

Teva

Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. dubna 2024.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. dubna 2024. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna 2024 koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Členové: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Členové: doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.025)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:15 Jan Bystroň Významy veřejných míst sídlištního komplexu na příkladu Poruby Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
9:15 – 9:30 Vojtěch Friedmann Rozvojové a environmentální aspekty elektromobility doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
9:30 – 9:45 Lucie Kalivodová Catcalling a jeho projevy v prostoru města Olomouce Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
9:45 – 10:00 Petra Krutílková Skutečný stav lokálních biokoridorů v okolí Olomouce Mgr. René Jirmus
10:00 – 10:15 Martin Křetínský Regionální analýza úspěšnosti českých ledních hokejistů doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
10:15 – 10:30 Kristýna Grundmannová Dívčí fotbal v České republice: regionálně-geografická analýza doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
10:30 – 10:45 Michaela Koňaříková Analýza vývoje povrchu terénu v poddolovaných oblastech na Karvinsku Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
10:45 – 11:00 Karolína Theimerová Výzkum sedimentů a úrovně kontaminace rybníka u Brněnské přehrady doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
11:00 – 11:15 Marie Tranová Jaké jsou prostorové představy vietnamské menšiny žijící v ČR o geografii ČR? doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:25 Shahrokhizadeh Salaheddin Investigating the impact of palaeoclimatic conditions and diagenesis on the genesis of Permian Continental Red Beds: A case study from the Bohemian Massif, Czechia prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:30 – 9:45 Kateřina Biolková Pomoc Charity ve vztahu k Ukrajině a aktuálnímu ozbrojenému konfliktu doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
9:45 – 10:00 Michal Hofman Možnosti revitalizace veřejných zelených ploch s využitím konceptu placemaking Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
10:00 – 10:15 Dominik Novotný Časoprostorové změny nebezpečných meteorologických jevů na území Olomouce doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
10:15 – 10:30 Vojtěch Rusin Migrace hráčů fotbalového klubu SK Sigma Olomouc: geografická analýza Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
10:30 – 10:45 Michal Urban Zelené střechy a zelené stěny v Olomouci doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
10:45 – 11:00 Alena Koukalová Vliv vybraných modrých a zelených prvků na tepelnou expozici v prostředí města doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
11:00 – 11:15 Milan Vikrořík Vývoj struktury krajiny ve východních Krkonoších: vybrané problémy Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
11:15 – 11:30 Ekanayaka Ekanayaka
Mudiyanselage
Ruchira Dulanjith
Automated roof generation for the city of olomouc using Esri CityEngine RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva