Hlavní partner

Teva

Didaktika přírodovědných oborů

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

RNDr. Jana Slezáková, Ph.D. | jana.slezakova@upol.cz | 585 634 165

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. dubna 2024.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte DPO_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. DPO_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. dubna 2024. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna 2024 koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předsedkyně: RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.   Katedra experimentální fyziky
Členové: RNDr. Renata Holubová, CSc.   Katedra experimentální fyziky
rof. RNDr. Josef Molnár, CSc.   Katedra algebry a geometrie
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.   Katedra algebry a geometrie
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.   Katedra anorganické chemie

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.030)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:10 Adam Burkuš Netradiční fyzikální úlohy RNDr. Renata Holubová, CSc.
9:15 – 9:25 Terezie Havelková Sbírka aplikačních úloh z matematiky Mgr. Lenka Vítková, Ph.D.
Magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.030)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:25 – 9:40 Veronika Bagošová Živá periodická soustava prvků Mgr. Peter Antal, Ph.D.
9:45 – 9:55 Zuzana Brabcová Sbírka výukových materiálů propojujících tematiku nanomateriálové chemie a nanomateriálů doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
10:00 – 10:10 Petr Hvožďa Stanislav Nikolau jako autor prvorepublikových učebnic zeměpisu RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
10:15 – 10:25 Anna Chládková Multimediální podpora ve výuce chemie Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
10:30 – 10:40 Eliška Moldříková Tvorba podpůrných studijních videomateriálů k základním laboratorním technikám doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
10:45 – 10:55 Pavel Svozil Vysokoteplotní syntézy s využitím mikrovlnného ohřevu Mgr. Peter Antal, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva