Biologie a ekologie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. června 2020.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte BAE_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. BAE_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2020
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 6. 2020.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
9:00–9:15 Pavel Kolodin Holocentric chromosomes may be an apomorphy of Droseraceae Mgr. František Zedek, Ph.D.
9:15–9:30 Eliška Průdková Oxidative stress as a consequence of cell differentiation in human cells Ankush Prasad, Ph.D.
9:30–9:45 Ovsii Alina Reactive oxygen species imagine in U937 cells Ankush Prasad, Ph.D.
Magisterská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
10:00–10:20 Anastasiia Balukova Reactive Oxygen Species as a Response to Wounding: In Vivo Imaging in Arabidopsis thaliana Ankush Prasad, Ph.D.
10:20–10:40 Kateřina Bundilová Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
10:40–11:00 Otakar Savara Vliv anestetik na světlem indukovaný pohyb chloroplastů a otevírání průduchů doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
11:00–11:20 Eva Szczyrbová Vliv exogenní aplikace cytokininů na senescenci listů ječmene se sníženou endogenní hladinou cytokininů Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
11:20–11:40 Klára Supíková Sulfatované fenolické kyseliny v rostlinách a dalších organismech Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
11:40–12:00 Eva Trejtnarová Syntéza a funkční in vitro screening antimikrobiálních peptidů doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
Doktorská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
12:15–12:40 Hana Crlíková Antiproliferative activity and associated DNA interactions of [Co2L3]6+ cylinders derived from bis(bidentate) 2-pyridyl-1,2,3-triazole ligands prof. RNDr. Jana Kašpárková, PhD.
12:40–13:05 Denisa Hendrychová Cyclin-dependent kinase inhibitors: selectivity and predictive biomarkers of sensitivity doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
13:05–14:00 oběd
14:00–14:25 Tomáš Malina The environmental fate of graphene oxide in aquatic environment—Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
14:25–14:50 Tereza Vavrdová Cell division plane regulation in plants by MAPK cascades doc. George Komis, PhD

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva