Biologie a ekologie

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Biologie a ekologie: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 10 stran u Bc. kategorie a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., a to ve dvou vyhotoveních.

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 10 stran u Bc. kategorií a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních koordinátorovi sekce.

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Komise 

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. Ing. Petr Smýkal, PhD.
RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Sekce Biologie a ekologie se bude konat v místnosti č. 6.014 (6. podlaží, děkanát, velká zasedací místnost). Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Harmonogram obhajob

Bakalářská kategorie

9:00 – 9:15 Brlík Vojtěch Odhalení migrační cesty a tahové konektivity recentně expandovaného druhu pomocí geolokátoru a stabilních izotopů
9:15 – 9:30 Kořánková Nikola Úloha 14-3-3 proteinů v de-etiolizaci indukované modrým světlem u rajčete (Solanum lycopersicum L.)
9:30 – 9:45 Kusý Dominik The effectiveness of DNA-based delimitation in Synchonnus net-winged beetles (Coleoptera:Lycidae)
9:45 – 10:00 Vránová Tereza Antimikrobiální účinky extraktů řasy Chlorella sorokiniana vůči bakterii Paenibacillus larvae

Magisterská kategorie

10:15 – 10:30 Hodoň Jiří Cytotoxivký aktivní triterpeny a studium jejich mechanizmu účinku
10:30 – 10:45 Jirušková Alice Speciace rodu Cautires v Orientální oblasti (Coleoptera: Lycidae)
10:45 – 11:00 Malina Tomáš Cytotoxicita uhlíkových kvantových teček a jejich distribude v mezenchymálních kmenových buňkách
11:00 – 11.15 Peňáková Pavlína Studium vlivu metabolismu vytokininů na architekturu kořenového systému
11:15 – 11:30 Šimoníková Denisa Studium genetické variability u vybraných druhů kostřav a jejich kříženců s rodem jílek
11:30 – 11:45 Kotková Lucie Optimalizace přípravy knihoven pro multiparalelní sekvenování v diagnostice kolorektálního karcinomu

Doktorská kategorie

12:00 – 12:20 Havrdová Markéta Interactons od Nanomaterials with Cells and Cytotoxicity Evaluation
12:20 – 12:40 Hloušková Petra Tomato 14-3-3 proteins regulate hypocotyl response to blue light and are downstream mediators of cytokinin signaling pathway
12:40 – 13:00 Kollár Jan Polyphasic approach to delimitation of diatom species: a case study for genus Pinnularia

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

Hlavní partner sekce

 

Partneři