Vědy o Zemi

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Vědy o Zemi: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.   

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 10 stran u Bc. kategorie a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., a to ve dvou vyhotoveních.

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 10 stran u Bc. kategorií a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních Mgr. Pavle Minxové (pavla.minxova@upol.cz, tel. 585 634 507; kancelář LP 2.023).

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Komise 

Komise pro bakalářskou sekci

Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Komise pro magisterskou sekci

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Komise pro doktorskou sekci

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Sekce Vědy o Zemi se bude konat v učebnách č. 2.005 a 2.025. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) kolem 15:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

Partneři