Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. června 2020.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2020
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 6. 2020.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Členové: Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
Členové: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.025)
9:00 – 9:15 Ambrozková Marie Udržitelný komunitní rozvoj v ČR se zaměřením na sousedské komunity Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D. KRES
9:15 – 9:30 Aziiz Abdul Ghani Indonesian Exiles in the Czech Republic Lucie Macková, M.A., Ph.D. KRES
9:30 – 9:45 Cahlík Jakub Human Smuggling across the EU External Borders Lucie Macková, M.A., Ph.D. KRES
9:45 – 10:00 Doležal Daniel Geografická analýza lokalit strachu z kriminality na území města Přerov Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. KGG
10:00 – 10:15 Ďuriančíková Petra Stanovení prostorové diferenciace obyvatel obce na základě dat DPZ RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. KGI
10:15 – 10:30 Fišerová Zuzana The Utilisation of International Classification of Developing Countries in the European Union’s Foreign Policy Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. KRES
10:30 – 10:45 Chrástecká Magdalena Conflict Mapping in Kashmir – Role of Terrorism and Its Implications on the Kashmir Conflict Mgr. Lenka Dušková, Ph.D KRES
11:00 – 11:15 Kačírková Tereza Prostorové analýzy dat kreativních průmyslů Olomouce Mgr. Vít Pászto, Ph.D. KGI
11:15 – 11:30 Král David Webový mapový portál městského hřbitova v Opavě Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. KGG
11:30 – 11:45 Mrklovský Ondřej Tvorba lezeckého průvodce s využitím pokročilých vizualizačních nástrojů RNDr. Jan Brus, Ph.D. KGI
11:45 – 12:00 Procházka Tomáš Mapování změn vegetace ve vrcholových partiích Keprnické hornatiny RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. KGI
12:00 – 12:15 Regentová Eliška Automatizace identifikace disturbance lesních porostů na základě Sentinel dat doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. KGI
12:15 – 12:30 Záhorová Eliška Hodnocení distribuce kontejnerů na tříděný odpad ve vybrané obci Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. KRES
12:30 – 12:45 Žejdlík Jakub Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. KGI
13:00 – 14:00 oběd
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
9:00 – 9:30 Barvíř Radek Comparison of graphics map load metrics and user-perceived map load evaluation prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. KGI
9:30 – 10:00 Beitlová Markéta Differences in Thematic Map Reading by Students and their Geography Teacher prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. KGI
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
10:00 – 10:20 Blažková Kateřina Hodnocení vlivu preferencí uživatelů a vybraných doporučení k písmu a popisu v mapách RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. KGI
10:20 – 10:40 Kočvarová Barbora Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. KGI
10:40 – 11:00 Dratva Přemysl Geoinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin RNDr. Jan Brus, Ph.D. KGI
11:00 – 11:20 Tokar Vladimír Tepelný komfort v městském centru během letních dní: případová studie pro vybrané lokality v Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni Mgr. Michal Lehnert, Ph.D. KGG
13:00 – 14:00 oběd

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva