Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2022.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2022. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Členové: Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kapusta
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.006)
9:00–9:15 Sabina Fuková Hodnocení vývoje cen pozemků města Zlína doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
9:15–9:30 Michal Hofman Geografická analýza topofobií na území veřejných parků města Pardubice Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
9:30–9:45 Radim Holub Gamifikovaný virtuální průvodce historickým objektem RNDr. Jan Brus, Ph.D.
9:45–10:00 Vojtěch Jabůrek Tvorba webové aplikace „Olomouc na leteckých snímcích“ RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
10:00–10:15 Klára Kopecká Úrovně kontaminace organickými polutanty v PR Rezavka Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
9:00–9:20 Oldřich Bittner Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
9:20–9:40 Autor si nepřeje být uveden Digital twins in the context of disaster preparedness: fusion of GIS and game engines RNDr. Jan Brus, Ph.D.
9:40–10:00 Daniel Doležal Obrazy a významy míst v Přerově prizmatem místních obyvatel Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
10:00–10:20 Ondřej Mrklovský Analýzy a modelování vhodnosti krajiny pro včelaření RNDr. Jan Brus, Ph.D.
10:20–10:40 Anna Porti Suárez User Evaluation of Interactive COVID-19 Dashboards RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
10:40–11:00 Tomáš Vaníček Využití metody Think-Aloud v kartografickém výzkumu RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
11:00–11:20 Yuan Wang Portrayal of likely Climate Change Impacts on Beekeeping based on Earth Observations Data RNDr. Jan Brus, Ph.D.
11:20–11:40 Jakub Žejdlík Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner