Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Členové: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Mgr. Lucie Macková

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Členové: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.025)
9:00–9:15 Tereza Hřebřinová Populační dynamika města Nový Bor po skončení druhé světové války Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
9:15–9:30 Nikola Koktavá Analýza komplexní práce se současnými školními atlasy RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
9:30–9:45 Martin Kovařík Dumpster diving – nový způsob neplýtvání potravinami a snižování environmentálních dopadů Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
9:45–10:00 Marie Legnerová Vodohospodářská infrastruktura v minulosti a dnes ve vybrané části povodí Ploučnice RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
10:00–10:15 Veronika Lachová Mapa agroklimatické klasifikace kraje Vysočina prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
10:15–10:30 Petr Mužíček Realizace prostorových úloh pomocí Tangible Landscape RNDr. Jan Brus, Ph.D.
10:30–10:45 Tereza Nováková Termální snímkování bezpilotním letadlem v hydrologii Mgr. Tomáš Pour
10:45–11:00 Kristýna Pamánková Problematika zemědělských meliorací na území správního obvodu SO ORP Polička RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
11:00–11:15 Veronika Květoňová Geografické reálie České a Slovenské republiky prizmatem mentálních map žáků gymnázia Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
11:15–11:30 Martin Sadílek Mapování bezpečnosti města Olomouce prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
11:30–11:45 Marie Šabatová Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP RNDr. Alena Vondráková, LL.M. Ph.D.
11:45–12:00 Jakub Kaplan Geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev RNDr. Jan Brus, Ph.D.
12:00–12:15 Filip Fryčák Tvorba 3D tiskových modelů z fotogrammetrických dat RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
9:00–9:20 Jan Bradávka Historická vodohospodářská infrastruktura na Opavsku dnes a v minulosti a její popularizace RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
9:20–9:40 Lucia Brisudová Percepcia urbánneho priestoru v procese plánovania rozvoja mesta. Príklad mesta Šternberk Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
9:40–10:00 Daniela Ličmanová Geologická charakteristika sedlových vrstev (karvinské souvrství, hornoslezská pánev) Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
10:00–10:20 František Pavlíček Analýza generování rastrových a vektorových mapových dlaždic Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
10:20–10:40 Tomáš Tuháček Integrace a praktické využití prostorových agentně založených modelů RNDr. Jan Brus, Ph.D.
10:40–11:00 Martin Gabryš Optimalizace turistických map pomocí eye-tracking testování RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
11:00–11:20 Jiří Komínek Analýza čtení geologických map geology a negeology RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.027)
11:40–12:05 Tomáš Burian A novel way to present flood hazards using 3D-printing with transparent layers of return period isolines doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
12:05–12:30 Karel Macků Linking of Quality of Life Index and Typology in European Administrative Units doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
12:30–12:55 Jan Piňos Novel tools for supporting dialogue in urban planning processes: Building a real-world city model in Cities Skylines doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva