Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 24. června 2021.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2021
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 24. 6. 2021. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předseda: doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Členové: Mgr. David Fiedor, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Komise pro magisterskou a doktorskou sekci

Předseda: prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.006)
9:00–9:15 Biemann Ondřej Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
9:15–9:30 Novák Pavel Klasifikace dopravní dostupnosti veřejnou autobusovou dopravou doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
9:30–9:45 Lázna Richard Tvorba haptického modelu Svatováclavského návrší v Olomouci RNDr. Jan Brus, Ph.D.
9:45–10:00 Jarošová Alena Percepce prostoru u osob se zdravotním postižením Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
10:00–10:15 Plachtová Alexandra Analýzy a vizualizace 3D modelů koryt řek pro podporu kanoistiky RNDr. Jan Brus, Ph.D.
10:15–10:30 Žichovský David Pocitové mapy města Jeseník – komparativní analýza doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Doktorská kategorie (3. podlaží, místnost 3.005)
9:00–9:30 Barvíř Radek Graphic map load comparison of Estonian topographic maps using GMLMT prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
9:30–10:00 Beitlová Markéta he Importance of School World Atlases according to Czech Geography Teachers prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
10:00–10:30 Koníček Jakub Identification of Evolution, changes and trends in World Cartography Using methods of Computer Linguistics and Visua Analytics prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Magisterská kategorie (3. podlaží, místnost 3.005)
10:40–11:00 Nováková Tereza Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ v Olomouci a okolí doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
11:00–11:20 Pourpakdelfekr Tina Potential of smart city through modeling of single crossing (case study: Olomouc) RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
11:20–11:40 Raška Daniel Tepelný ostrov malých sídel: okolí Olomouce Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
11:40–12:00 Trávníčková Kamila Charakteristika vybraných skupin faunistických horizontů hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
12:00–12:20 Květoňová Veronika Zobrazení environmentálně problematických oblastí světa prostřednictvím mentálních map žáků středních škol Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
12:20–12:40 Sadílek Martin Vymezení výtvarného stylu tematických map metodami machine learning prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
12:40–13:00 Noor Sultan Minha Development of a Georeferenced Eye-Movement Data Creation Tool for Interactive Web RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner