Matematika a informatika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. | pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2022.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte MAI_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. MAI_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2022. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
Členové: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
9:00–9:15 Adéla Czolková Na COVID-19 s log-podíly prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
9:15–9:30 Gabriela Garajová Základy analýzy prežívania Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.
9:30–9:45 Eliška Kremeňová Detekce odlehlých pozorování v kompozičních datech prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
9:45–10:00 Filip Kubíček Vizualizace L-systémů pomocí želví grafiky doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
10:00–10:15 Vladimír Stuchlík Využití Bayesovy statistiky v predikci výroby solární elektrárny RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
10:15–10:30 Veronika Kalabusová Zpracování eye-tracking dat v R Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Doktorská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
10:50–11:15 Paulína Jašková Compositional functional regression and Functional Isotemporal Compositional Substitution (FICS) analysiss prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
11:15–11:40 Věra Krajščáková Generalized Lazer-Solimini equation: Coexistence of classical and subharmonic bouncing solutions doc. RNDr. Jan Tomeček Ph.D.
11:40–12:05 Ivana Pavlů Classification of probability density functions in the framework of Bayes spaces: methods and applications prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
12:05–12:30 Radek Svačina Two-dimensional Nonlinear Elastic Plate doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner