Matematika a informatika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. | pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte MAI_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. MAI_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise

Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
Členové: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (bakalářská a magisterská sekce)
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. (doktorská sekce)

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
Bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.066)
9:00–9:15 Lucie Kawecká Struktura demografických dat doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
9:15–9:30 Tereza Löfflerová Elementy bayesové statistiky s R doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.066)
9:40–9:55 Klára Juráňová Korelační alanýza kompozičních dat v souřadnicích doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
9:55–10:10 Viktorie Nesrstová Metody robustní vůči prvkových odlehlým hodnotám doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
10:10–10:25 Radek Svačina Průhyb tenkých desek RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
10:25–10:40 Martin Vavruša Gama rodělení a jeho využité při analýze antimülleriánského hormonu Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Doktorská kategorie (5. podlaží, místnost 5.066)
11:00–11:20 Aneta Andrášiková Behaviour of Higher Order Approximations of the Test in the Cox Proportional Hazards Model with the Nuisance Parameters doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
11:20–11:40 Jana Radová Solution of Inverse Problem for Gao Beam Using Optimal Control RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
11:40–12:00 Julie Rendlová Compositional analysis of untargeted metabolomic data using Bayesian multiple hypotheses testing doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
12:00–12:20 Veronika Římalová A permutation approach to the analysis of spatio-temporal data in the presence of heteroscedasticity doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
12:20–12:40 Nikola Štefelová Robust regression with compositional covariates including cellwise outliers doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva

Hlavní partner sekce

Elekt Labs