Matematika a informatika

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Matematika a informatika: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2016 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2016.

Vedoucí práce dodá koordinátorovi do 3. 5. 2016 velmi stručné zhodnocení přínosu studenta.

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 20 stran u všech kategorií, a to ve dvou vyhotoveních..

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 20 stran u všech kategorií, formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních koordinátorovi sekce.

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2016
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

V závěru (popř. úvodu) práce by měl student stručně vymezit, které části práce jsou jeho přínosem (např. vyřešení nové úlohy, odvození nového tvrzení, vytvoření vlastních programů apod.)

Komise 

Komise pro kategorii bakalářských a magisterských prací

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.

RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

 

Komise pro kategorii doktorských prací

doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D.

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

 

Harmonogram obhajob registrovaných prací

HA R M O N O G R A M

M A T E M A T I K A   A    I N F O R M A T I K A

5. 5. 2016

Pořadatel si vyhrazuje právo pozdějších drobnějších úprav harmonogramu s doporučením sledování těchto stránek.

8:00 – 8:30

Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží, tř. 17. listopadu 12)

8:30 – 9:00

Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001, tř. 17. listopadu 12)

9:00 – 10:00

Obhajoby prací: bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068, tř. 17. listopadu 12)

9:00 – 9:15

Kamil Hanus

Užití teorie grup v informatice

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Katedra informatiky

9:15 – 9:30

Věra Kumová

Myšlení rychlé a pomalé

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

9:30 – 9:45

Jan Nováček

Konvertor datových formátů ve FCA a veřejných repozitářích

Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Katedra informatiky

9:45 – 10:00

Radek Svačina

Zobecnění faktoriálu a jeho vliv na kombinace

RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

10:10 – 12:05

Obhajoby prací: magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068, tř. 17. listopadu 12)

10:10 – 10:25

Bc. Michal Polák

Coxův model proporcionálních rizik a jeho diagnostika

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

10:25 – 10:40

Bc. Lenka Rýparová

Geodetické křivky a geodetická zobrazení

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Katedra algebry a geometrie

10:40 – 10:50

Bc. Veronika Římanová

Sugenův integrál

Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

10:50 – 11:05

Přestávka

11:05 – 11:20

Bc. Dan Šafařík

Porovnání zobecněného lineárního modelu a kompozičního modelu

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

11:20 – 11:35

Bc. Nikola Štefelová

Vícerozměrné škálování

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

11:35 – 11:50

Bc. Zuzana Vranová

Genetické algoritmy pro řešení VRP.

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

11:50 – 12:05

Bc. Adéla Vrtková

Nuly ve statistické analýze kompozičních dat

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

9:40 – 11:50

Obhajoby prací: doktorská kategorie (5. podlaží, místnost 5.066, tř. 17. listopadu 12)

9:40 – 10:00

Mgr. Richard Andrášik

Risk assessment: How (not) to work with small probabilities

RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

10:00 – 10:20

Mgr. Kamila Fačevicová

Geochemical signature of D/C boundary – a compositional approach

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

10:20 – 10:40

Mgr. Alžběta Gardlo

Weighted balances for compositional data applied to metabolomics

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

10:40 – 10:50

Přestávka

10:50 – 11:10

Mgr. Klára Hrůzová

Compositional analysis of trade flows structure

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

11:10 – 11:30

Mgr. Renata Talská

Compositional regression with functional response

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

11:30 – 11:50

Mgr. Kristýna Vaňkátová

Finite Mixtures of Regression Models with Application in Economics

doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

Katedra matemat. analýzy a aplikací matematiky

13:00 – 13:40

Oběd ve foyer v 6. podlaží, tř. 17. listopadu 12

17:00 – 18:30

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001, tř. 17. listopadu 12)

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Soutěží se tedy o 63 hodnotných cen. Na 1.-2. místa jsou vypsána finanční ocenění ve formě mimořádných stipendií, na 3. místa pak věcné ceny. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Seznam vypsaných cen a seznam věcných cen.

Generální partner soutěže

    index   

Hlavní partner sekce

       Hella2