Matematika a informatika

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Matematika a informatika: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.

Vedoucí práce dodá koordinátorovi do 2. 5. 2017 velmi stručné zhodnocení přínosu studenta.

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 20 stran u všech kategorií, a to ve dvou vyhotoveních..

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 20 stran u všech kategorií, formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních koordinátorovi sekce.

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

V závěru (popř. úvodu) práce by měl student stručně vymezit, které části práce jsou jeho přínosem (např. vyřešení nové úlohy, odvození nového tvrzení, vytvoření vlastních programů apod.)

Komise 

Komise pro bakalářskou a magisterskou sekci

Předseda:
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Členové:
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Komise pro doktorskou sekci

Předsedkyně:
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Matematická sekce se bude konat v učebnách č. 5.008 a 5.032. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) kolem 15:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

Hlavní partner sekce

Partneři