Fyzika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. června 2020.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte F_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. F_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2020
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 6. 2020.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce

V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Členové: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.006)
9:00 – 9:15 Dostálová Anežka Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D. KO
9:15 – 9:30 Locker Tomáš Detekce a zobrazování předmětů s využitím terahertzového záření Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. SLO
9:30 – 9:45 Míčková Karolína Mikroemulzní příprava šťavelanu železnatého s definovanou morfologií Mgr. Petr Novák, Ph.D. KEF
9:45 – 10:00 Šafek Michal Mechanické vlastnosti rybářských vlasců RNDr. Renata Holubová, CSc. KEF
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.006)
10:20 – 10:40 Fadrný Jiří Quantum key distribution using classical and non-classical light RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D. KO
10:40 – 11:00 Grygar Jan Pokročilé detektory pro čítání fotonů Mgr. Josef Hloušek KO
11:00 – 11:20 Kala Vojtěch Effects of decoherence on nonlinear squeezing of quantum states doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D. KO
11:20 – 11:40 Mikeska Filip Polarizačně řízené zobrazování pomocí půlvlnné prostorově strukturované fázové destičky Mgr. Michal Baránek, Ph.D. KO
11:40 – 12:00 Peterek Michal Metoda Phase retrieval pro objektivy a projekční optiku s vyšší numerickou aperturou Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D. KO
12:00 – 12:20 Přívara Radek Simulace testovacích měření pro projekt ATLAS ITk strip na svazcích v laboratořích DESY a CERN Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. SLO
12:20 – 12:40 Vaculík Ondřej Analýza multispektrálních snímků s využitím umělých neuronových sítí Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. KO
13:00 – 13:40 oběd
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.006)
13:40 – 14:00 Andrýsková Pavlína The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters Doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D. KB
14:00 – 14:20 Lehoux Hugo Subglottal pressure oscillations in anechoic and resonant conditions and their influence on excised larynx phonations doc. RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D. KB
14:20 – 14:40 Trávníček Vojtěch Experimental Measurement of the Hilbert-Schmidt Distance between Two-Qubit States as a Means for Reducing the Complexity of Machine Learning doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D. SLO

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva