Didaktika přírodovědných oborů

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. | josef.molnar@upol.cz | 585 634 641

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 24. června 2021.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte DPO_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. DPO_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2021
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 24. 6. 2021. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předsedkyně: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Členové: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
9:00–9:15 Sabina Hrušková Postoje žáků 2. stupně základní školy k předmětu zeměpis Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
9:15–9:30 Natálie Chlupová Průmyslové výroby anorganických kyselin Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
9:30–9:45 Tereza Olbrichová Sníh z pohledu fyziky RNDr. Renata Holubová, CSc.
9:45–10:00 Tereza Šlitrová Doplňující úlohy ze středoškolské fyziky Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
10:15–10:35 Markéta Fichnová Výukový program „Rostliny v lužním lese“ Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
10:35–10:55 Jakub Ivanič Využití metod badatelsky orientované výuky a výuky STEM (science-technology-engineering-mathematics) při práci s nadanými žáky ve věku 8 až 12 let RNDr. Renata Holubová, CSc.
10:55–11:15 Jiří John Čtyřstěn v matematických soutěžích RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
11:15–11:35 Anna Kufová Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
11:35–11:55 Marie Legnerová Mezipředmětové vztahy matematiky a zeměpisu na 2. stupni základního vzdělávání RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner