Didaktika přírodovědných oborů

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. | josef.molnar@upol.cz | 585 634 641

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.


Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte DPO_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. DPO_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.


Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).


Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise

Předsedkyně: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Členové: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
  Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
9:00–9:15 Marie Honková Město Jeseník ve výuce zeměpisu na základních a středních školách doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
9:15–9:30 Jakub Ivanič Sbírka řešených úloh z molekulové fyziky a termodynamiky RNDr. Renata Holubová, CSc.
9:30–9:45 Anna Kufová Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
9:55–10:15 Aneta Englischová Obnovitelné zdroje energie v ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách – návrh didaktických materiálů pro výuku doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
10:15–10:35 Klára Paloušková Percepce geografického prostoru a jeho grafické vyjádření žáky základních škol Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
10:35–10:55 Veronika Pánková Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
10:55–11:15 Olga Smetanová Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
11:15–11:35 Zuzana Tomášková POLSKÉ NÁRODNOSTNÍ ŠKOLSTVÍ V REGIONU TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA: VÝVOJ V ČASE A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEHO STABILITU doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva

Partner