Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 1. května 2022.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2022
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 1. května 2022. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
Členové: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
9:00–9:15 Anna Chesnoková Synthesis and biological activity of gibberellin A3 sugar conjugates doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
9:15–9:30 Petra Andršová Studium interakcí protirakovinových polosendvičových Ru(II) a Os(II) komplexů obsahujících ve své struktuře ligandy na bázi 1,2-diaminoethanu s polyaromatickými substituenty s DNA Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
9:30–9:45 Kristýna Hrubá Syntéza nových derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Mgr. Petra Králová, Ph.D.
9:45–10:00 Kristína Kúdelová Modifikácia betulínu v polohe C-30 a štúdium vzťahu medzi štruktúrou a aktivitou pripravených derivátov Mgr. Jan Bachořík
10:00–10:15 Vladimír Maňas Příprava potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
10:15–10:30 Kateřina Žáková Syntéza nových N-benzoyl derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR) Mgr. Petra Králová, Ph.D.
Magisterská kategorie (3. podlaží, místost 3.003)
10:45–11:00 Jan Chasák Design a syntéza nových inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
11:00–11:15 Šimon Orság Příprava terminálního alkynu betulinu a kyseliny betulonové v poloze 30 a jeho využití pro syntézu nových triterpenoidů s potenciální biologickou aktivitou Mgr. Jiří Hodoň
Doktorská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
11:30–11:50 Petra Krejčí Combination of electronically driven micromanipulation with laser desorption ionization mass spectrometry – The unique tool for analysis of seed coat layers and revealing the mystery of seed dormancy doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
11:50–12:10 Maxmilián Lamanec Real-space imaging of anisotropic charge of σ-hole by means of Kelvin probe force microscopy prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC
12:10–12:30 Miroslav Peřina Synthesis of hydrocortisone esters targeting androgen and glucocorticoid receptors in prostate cancer Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
12:30–12:50 Rutuja Patil Infection metallomics for critical care in the post-COVID era prof. Ing. Vladimír Havlíček Dr.
12:50–13:10 Yunpeng Zuo Valence Engineering in Pyrite Selenide for Highly Efficient Oxygen Evolution Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner