Chemie

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Chemie: doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 10 stran u Bc. kategorie a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., a to ve dvou vyhotoveních.

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 10 stran u Bc. kategorií a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních koordinátorovi sekce.

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Komise 

Předseda:
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda VPRO Chemie, Katedra anorganické chemie

Členové:
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. – Katedra fyzikální chemie
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. – Katedra analytické chemie
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. – Katedra biochemie
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D. – Katedra organické chemie
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – Teva Czech Industries

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Sekce Chemie se bude konat v učebně č. 3.003. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Harmonogram obhajob

Bakalářská kategorie

9:00-9:15

Helmer Štěpán

Bc.

Molekulové modelování UDP-glukuronosyltransferáz

doc. RNDr. K. Berka, Ph.D.

KFC

9:15-9:30

Svitáková Michaela

Bc.

In vitro metody studia imunitního systému včel

Mgr. Danihlík J., Ph.D.

KBC

9:30-9:45

Zahradníková Eva

Bc.

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

RNDr. B. Drahoš, Ph.D

AFC

9:45-10:00

Hloušková Iveta

Bc.

Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy

Mgr. D. Riman

KFC

Magisterská kategorie

10:15-10:35

Fialová Veronika

Mgr.

Deriváty přemostěného cyklamu obsahující pyridinovou funkční skupinu

RNDr. B. Drahoš, Ph.D

AFC

10:35-10:55

Zálešák František

Mgr.

Studium cyklizačních reakci hydrazonů vedoucí k nekondenzovaným 1,2,4-triazinům a jejich přeměny

doc. RNDr. J. Stýskala, Ph. D.

OCH

10:55-11:15

Markos Athanasios

Mgr.

Design, syntéza a biologická aktivita nových 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onů

Ing. K. Bürglová, Ph.D.

OCH

11:15-11:35

Boráňová Barbora

Mgr.

Toxikologická a forenzní analýza „New Designer“ benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií

doc. RNDr. V. Maier, Ph.D.

ACH

11:35-11:55

Matochová Dagmar

Mgr.

Povaha vazby C-F u fluorovaných derivátů grafenu

doc. RNDr. M. Medveď, Ph.D.

KFC

11:55-12:15

Ryšavá Eliška

Mgr.

Dynamika vstupu substrátu do cytochromu P450 11A1

doc. RNDr. K. Berka, Ph.D.

KFC

Doktorská kategorie

12:15-12.40

Riman Daniel

Ph.D.

Glucose sensing on graphite screen-printed electrode modified by sparking of copper nickel alloys

doc. RNDr. D. Jirovský, Ph.D.

ACH

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

 Hlavní partner sekce

Partneři