Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 24. června 2021.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2021
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 24. 6. 2021. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Členové: prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
9:00–9:15 Michaela Tkadlecová Syntéza a biologické testování chronoterapeutik Mgr. Soňa Krajčovičová, Ph.D.
9:15–9:30 Jan Dehner Fytochemická analýza plodů ostružiníku doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
9:30–9:45 Anna Chládková Syntéza 1,2,7-trisubstituovaných benzimidazolů s potenciální biologickou aktivitou Mgr. Jana Pospíšilová
9:45–10:00 Zuzana Kovářová Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
10:00–10:15 Hana Krejčí Nekanonické stavy páteře nukleových kyselin v protein-DNA komplexech Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
10:15–10:30 Tereza Lyčková Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
10:30–10:45 Jan Macháň Mapování struktur současných chemických látek doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
10:45–11:00 Petra Ondrejková Chirálne acylačné činidlá pre syntézu C-N atropizomérov Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D.
11:00–11:15 Jakub Smetana KOMPLEXY 4D A 5D PŘECHODNÝCH KOVŮ S KOORDINAČNÍM ČÍSLEM 7 doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
11:15–11:30 Jan Stehlík Katalytická aktivita nanočástic zlata prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
11:30–11:45 Nikola Šťastná Využití benzothiazolsulfonyl fluoridu při syntéze benzothiazolsulfonylamidů doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
11:45–12:00 Denisa Vysloužilová Modulární syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových dimerů: Syntéza benzofuranového skeletu doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Magisterská kategorie (3. podlaží, místost 3.003)
12:30–12:45 Jakub Bělíček Charakterizace vybraných aldehyddehydrogenas z čepenky odstálé (Physcomitrella patens) a ječmene setého (Hordeum vulgare L.) Mgr. Radka Končitíková, Ph.D.
12:45–13:00 Jan Navrátil Magnetic properties of heteroatomic transition-metal dimers supported on defective graphene Piotr Blonski, Ph.D.
Doktorská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
13:15–13:35 Marianna Nytka Signal enhancement in desorption nanoelectrospray ionization by custom-made inlet with pressure regulation prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner