Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Členové: doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. (Teva Czech Industries s.r.o.) tento člen komise má pouze poradní hlas, hlasování se nezúčastní
Ing. Josef Chmelař, Ph.D. (Contipro a.s.)

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
Bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.005)
9:00–9:15 Zuzana Balová Syntéza derivátů S-imidazopyridinu s potenciální duální PDE4/PDE7 aktivitou Mgr. Veronika Ručilová, Ph.D.
9:15–9:30 Klára Gajdošová Sledování sulfidace nanočástic kovového železa z pohledu fyzikálně-chemických parametrů Mgr. Jan Filip, Ph.D.
9:30–9:45 Jan Navrátil Insights into the interaction of transition metal atoms with defective graphene from DFT Piotr Błoński, Ph.D.
9:45–10:00 Karolína Simkovičová Studium katalytické aktivity nanočástic stříbra doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
10:00–10:15 Adam Studený Analytické metody vyšetřování požárů prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
Magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.005)
10:30–10:45 Jan Bachořík Studium Knoevenagelovy kondenzace aryl substituovaných cyklopentendionů doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
10:45–11:00 Dominika Kaczorová Analýza nutričního složení konopí setého a konopných výrobků doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
11:00–11:15 Kateřina Krčová Simultánní stanovení antipsychotických léčiv metodou HPLC – ED Mgr. Daniel Riman, Ph.D.
11:15–11:30 Adam Matěj Structure and electronic properties at the a-Fe2O3/Pt interface Piotr Błoński, Ph.D.
11:30–11:45 Romana Machníková Syntéza nových derivátů benzoxazolu a pyrimidinu s potenciální antibakteriální aktivitou RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
11:45–12:00 Jana Pospíšilová Syntéza axiálně chirálních benzimidazolů substituovaných v poloze 7 p-tolylem doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
12:00–12:15 Miroslav Peřina Funkční a strukturní analýza inhibice lidské cyklin-dependentní kinasy 2 Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
12:15–12:30 Alena Šustková Vývoj mikrofluidního zařízení pomocí 3D tisku a jeho testování pro forenzní účely. doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
Doktorská kategorie (2. podlaží, místnost 2.005)
13:00–13:20 Soňa Krajčovičová Playing with Properties of Biologically Active Compounds: High-throughput Conjugation of Drug-Like Molecules for Chemical Biology doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
13:20–13:40 Daniel Baron Determination of oxaliplatin enantiomers at attomolar levels by capillary electrophoresis connected with inductively coupled plasma mass spectrometry doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
13:40–14:00 František Zálešák BENZO[D]THIAZOLE-2-SULFONYL GROUP AS A NITROGEN ACTIVATING AND PROTECTING GROUP RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva

Partner

Contipro