Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. června 2020.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2020
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 6. 2020.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce

V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
Členové: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
9:00-9:15 Orság Šimon Příprava terminálního alkynu v poloze 30 diethylbetulinu a prozkoumání jeho reaktivity Mgr. J. Hodoň OCH
9:15-9:30 Chasák Jan Syntéza nových derivátů squaramidu jako potenciálních inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy RNDr. L. Brulíková, Ph.D. OCH
9:30-9:45 Kaňovská Ivana Genotypizace a fenotypizace důležitých agronomických znaků sóji Glycine max [L.] Merr. Mgr. M. Škrabišová, Ph.D. BCH
9:45-10:00 Seidlerová Veronika Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nízkomolekulárních organických látek v paleontologii a v biologické antropologii RNDr. L. Kučera, Ph.D. ACH
10:00-10:15 Martinát Dominik Vlivl složení membrán na jejich strukturní a funkční vlastnosti doc. RNDr. K. Berka, Ph.D. KMA/FCH
Magisterská kategorie (3. podlaží, místost 3.003)
10:30-10:45 Dědek Ivan Příprava porézních polymerních struktur a jejich kompozitů s vodivým polymerem Ing. V.Kupka, Ph.D. FCH
10:45-11:00 Piskláková Barbora Multikomponentní analýza organických kyselin v biologických vzorcích pro laboratorní diagnostiku dědičných metabolických poruch doc.RNDr. D. Friedecký, Ph.D. BCH
11:00-11:15 Masaryk Lukáš Dramatický nárast protirakovinovej aktivity zavedením veľkých aromatických skupín u nových organokovových zlúčenín irídia Ing. I. Nemec, Ph.D. AgCH
11:15-11:30 Dak Milan Syntéza nových derivátů lansoprazolu jako potenciálních inhibitorů QcrB RNDr. L. Brulíková, Ph.D. OCH
11:30-11:45 Zahradníková Eva 15–17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy RNDr. B. Drahoš, Ph.D. AgCH
11:45-12:00 Stejskal Pavel Validace metody přímé detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s multiformním glioblastomem MUDr. A. Řehulková BCH
12:00-12:15 Profous David Využití TBBA pro určení absolutní konfigurace chirálních aminů a alkoholů Mgr. M. Kriegelstein OCH
12:15-12:30 Peřina Miroslav Využití vedlejších cílů inhibitorů cyklin-dependentních kinas u hematologických malignit Mgr. R. Jorda, Ph.D. LRR
12:30-12:45 Kvasnička Aleš Lipidomická analýza krevních skvrn pacientů s deficitem acyl-CoA dehydrogenasy mastných kyselin s krátkým řetězcem doc. RNDr. D. Friedecký, Ph.D. BCH
Doktorská kategorie (3. podlaží, místnost 3.003)
13:20-13:40 Zdražil Lukáš A carbon dot-based tandem luminescent solar concentrator prof. RNDr. R.Zbořil, Ph.D. RCPTM
13:40-14:00 Šlachtová Veronika Synthesis of mycobacterial virulence factor Zmp1 inhibitors RNDr. L. Brulíková, Ph.D. OCH
14:00-14:20 Porubský Martin Vývoj nových theranostik a diagnostických sond prof. RNDr. J. Hlaváč, Ph.D. OCH
14:20-14:40 Vanda David Design and development of CNS-active imidazopyridines doc. RNDr. M. Soural, Ph.D. OCH
14:40-15:00 Králová Petra The application of immobilized α-amino ketones in diversity-oriented synth. of drug-like heterocycles doc. RNDr. M. Soural, Ph.D. OCH

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva